Thiết bị bảo vệ chống sét lan truyền (SPD) là một phần của hệ thống bảo vệ lắp đặt điện. Nó kết nối với mạch cung cấp điện của các tải mà nó có nhiệm vụ bảo vệ song song. SPD còn được gọi là thiết bị chống sét.

Nếu dòng điện hoặc điện áp tăng đột ngột được tạo ra trong mạch điện hoặc mạch thông tin liên lạc do can thiệp từ bên ngoài, thiết bị bảo vệ chống đột biến sẽ dẫn dòng điện ngắt dòng điện trong thời gian rất ngắn, do đó tránh được thiệt hại do dòng điện tăng lên đối với các thiết bị khác trong hệ thống mạch.